स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
एचएमआइएस सर्भर अपडेट गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ | कुनै समस्या भएमा जानकारी गराईदिनुहुन अथवा आफ्नो अनुभब ब्यक्त गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ । धन्यवाद।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग