स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
Pivot Table र Data Visualizer मा नया Data Element हरु नदेखिएको जानकारी प्राप्त भएकोमा मिति २०७९/०७/१८ गते सम्पूर्ण Data Element Group हरु अपडेट गरिएको छ | अझै पनि कुनै Data Element हरु वा Data Element Group हरु नदेखिएको खण्डमा जानकारी गरिदिनुहुन सबैमा अनुरोध छ |
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग