स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
आ.व. २०७८/७९ को डाटा इन्ट्री केहि समयको लागि खोलिएको छ | आ.व.२०७८/७९ को असार सम्मको तथ्यांक यथाशिघ्र पूर्ण रुपमा अध्यावधिक गर्नुहुन सबैमा अनुरोध छ |
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग