स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
Forgot password?
मासिक प्रतिवेदन ९.३, ९.४ र ९.५ प्रत्येक महिनाकाे १५ गते भित्र Entry गर्नु गराउनु हुन र २२ गते सम्ममा तथ्यांक केलाइ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पृष्टपाेषण गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग