स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in

विभिन्न निकायहरुबाट आ.व २०७७/७८ को वार्षिक समिक्षा हुन गैरहेकोले सबै स्वास्थ्य संस्था हरु को मासिक तथ्यांकमा कुनै तथ्यांक सच्याउन पर्ने भए मा मिति २०७८/६/१० गते भित्र अनिवार्य सच्याउन हुन जानकारी गराइन्छ । साथै ०७८/०६/१० गते आइतबार उपरान्त सबै data lock गरिने व्येहोरा अनुरोध छ ।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग