स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
यो अभ्यासका लागि बनाइएको हो बास्तविक डाटा इन्ट्रीका लागि माथिको link मा hmisdemo को ठाँउमा hmis मात्र हुनु पर्नेछ। धन्यवाद।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग