स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
यस आ.ब.को श्रावण देखी चैत्र महिना सम्मको डाटासेट १ हप्ताको लागी अनलक गरिएको छ, समयमै डाटा एडिट गर्नु होला ।
Powered by DHIS 2  Managed by एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग API Documentation: Send Data to HMIS | Get Data from HMIS