स्वास्थ्य व्यबस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यबस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाले तपाईलाई स्वागत गर्दछ । Target Population २०८०।०८१ Resource मा छ ।
Powered by DHIS 2  Managed by एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग API Documentation: Send Data to HMIS | Get Data from HMIS