स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
समयमै डाटा प्रविष्ट गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु हुन अनुरोध छ ।
Powered by DHIS 2  Managed by एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग API Documentation: Send Data to HMIS | Get Data from HMIS