स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ----| DEMO सर्भर |---

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ----| DEMO सर्भर |--- नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
  
साउन महिनादेखिको तथ्याङ्क सुधारका लागि २०८०/०१/२७ देखि २०८०/०२/२० सम्म सबै डाटासेटहरू खोलिएका छन् ।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग API Documentation: Send Data to HMIS | Get Data from HMIS